Handelsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser for PRINTERONLINE:

Generelt:
Disse salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er aftalt skrifteligt parterne imellem.

Priser:
Alle priser er oplyst i danske kroner DKK. inklusiv moms. De aktuelle priser fremgår specifikt ved den enkelte vare

 

Fragt:
Pålægges hver enkelt forsendelse, PRINTERONLINE arbejder ud fra en "Flad fragt" struktur og alle forsendelser foregår og håndteres
af GLS pakke og forsendelses-service, til følgende aktuelle fragt priser inden for Danmarks grænse (undtaget er dog Grønland og Færøerne).:

Erhvervs pakker 0-30 kg fast pris pr. forsendelse 49.00 inkl moms.
Pakke Shop Pakker 0-20 kg fast pris pr. forsendelse 49.00 inkl.moms. (dette inkluderer både mail og SMS til pakkemodtager.)

Ved køb for mindst Kr. 500,00 dog kun Kr. 25,00 i fragt

Ved køb for mindst Kr. 1000,00 leveres fragtfrit.

 

Bemærk!! Der beregnes ikke ekspeditions gebyr, miljø tillæg mm. alt er indholdt i ovenstående fragt priser.
Der findes ingen nedre eller minimums grænse for køb hos PRINTERONLINE. Alle ordrer ekspederes til ovenstående fragt priser.

Levering:
Forsendelser leveres med GLS og der er en normal leveringstid på 1-2 arbejdsdage.
Leveringer sker ab lager og altid til de gældende og aktuelle fragtpriser.
Faktura fremsendes på det leverede via mail og når en sådan modtages hos kunden, betragtes det fakturerede som sat til afsendelse og levering sker indenfor den ovenstående oplyste vejledende leveringstid.

Betaling:
Betaling for nethandel foregår ved betaling med VISA kort via PayPal, og er IKKE forbundet med gebyr.

Betaling ved afhentning er kontant.


Ejendomsforbehold:
PRINTERONLINE forbeholder sig den fulde ejendomsret til leverede varer indtil hele købssummen inklusive leverings-omkostninger
samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud.
Overgivelse af ikke betalte varer til 3 mand. er strafbart jvf. dansk lovgivning.

Bestillingsfejl:
Varer tages generelt ikke retur. i særlige tilfælde kan returnering af Varer/anullering af ordrer ske ved forudgående og skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage uden nogen former for fremmede pris mærker/forsendelses mærkater mm.
Special tilbud og kampagne-varer, PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur.
PRINTERONLINE forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på  25% af den aktuelle fakturaværdi, dog minimum kr. 350.- varerne krediteres til gældende dagspriser.

Produktinformation:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger, i brochurer og øvrigt salgsmateriale, såvel trykt som online
Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for PRINTERONLINE.

Produktændringer:
PRINTERONLINE forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden forholdsvis 
større funktionsmæssig ulempe for køber.

Mangler og Reklamation:
Ved levering skal køber straks fortage en sådan undersøgelse af det solgte.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer efter modtagelsestidspunktet, give PRINTERONLINE skriftelig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
Såfremt køber har opdaget, eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke på et senere tidspunkt gøre manglen gældende. PRINTERONLINE kan frit vælge at afhjælpe en eventuel mangel eller foretage omlevering.
Enhver form for forandringer eller indgreb i det købte uden PRINTERONLINE’s skriftlige samtykke fritager PRINTERONLINE for enhver forpligtigelse.
Enhver reklamation skal for købers regning og ansvar returneres til test, og omlevering foretages ved berettiget reklamation straks efter fejlfinding af produktet.
PRINTERONLINE forbeholder sig retten til at teste varer som påstås at være defekte.
Hvis PRINTERONLINE findervaren OK efter test må der påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde.
Først efter test vil PRINTERONLINE foretage en ombytning af det pågældende produkt hvis muligt, ellers fortages en kreditering.
Ombytningsvarer ombyttes med tilsvarende vare og antal som er modtaget retur.

Ansvarsbegrænsning:
Et erstatnings krav overfor PRINTERONLINE kan aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
PRINTERONLINE’s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og PRINTERONLINE hæfter ikke for driftstab, avancetab, eller andre indirekte tab.
PRINTERONLINE er uden ansvar for forsinkelser eller mangler der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

PRINTERONLINE er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse at købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:

 

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft og fortoldning. Samt mangler eller forsinkede leverancer fra underleverandører som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort PRINTERONLINE opfyldelse af aftalen.

Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger dansk rets ufravigelige regler om produkt ansvar gælder følgende begrænsninger:

PRINTERONLINE er kun ansvarlig for skade forårsaget at en af PRINTERONLINE leveret vare i det omfang det kan bevises at skaden skyldes PRINTERONLINE’s fejl eller forsømmelse.

Transport af rettigheder og pligter:
PRINTERONLINE er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Tvister:
Enhver tvist mellem PRINTERONLINE og køber skal afgøres efter dansk ret med Aarhus byret/Landsret som værneting.

Afhentning af varer fra lager:
Kunder kan afhente varer hos PRINTERONLINE, men kun efter aftale.

PRINTERONLINE | CVR: DK 15 93 19 73 | Bavnegårdsvej 9, 8361 H
PRINTERONLINE | CVR: DK 15 93 19 73 | Bavnegårdsvej 9, 8361 Hasselager - Danmark | Tlf.: +45 8628 2364 | printeronline@pro-tech.dk